Hatósági tevékenység jogszabályai


Általános jogszabályi alapok:

• Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
• 2011. évi XXXVIII. törvény a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosításáról
• 2011. évi XXII. törvény egyes törvényeknek a vízkárelhárítás hatékonyabbá tételével összefüggő módosításáról
• 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
• 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
• 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról (a közszolgálati médiaszolgáltató kötelezése a közérdekű katasztrófavédelmi közlemény közzétételére)
• 2011. évi LXXXVII. törvény az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló1997. évi CLIX. törvény módosításáról
• 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. szóló törvény végrehajtásáról
• 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
• 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről
• 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól
• 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
• 27/1996. (X. 30.) BM rendelet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Tűzvédelmi hatósági és szakhatósági eljárásban alkalmazott jogszabályok:

• 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
• 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról
• 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
• 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról
• 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről
• 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról
• 1032/2011. (II. 28.) Korm. határozat a zenés, táncos rendezvények biztonságosabbá tétele érdekében végrehajtandó feladatokról (fokozott hatósági ellenőrzések elrendelése)
• 1137/2010. (VII. 1.) Korm. határozat a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről (hatósági, szakhatósági eljárásban)
• 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről
• 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
• 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet a budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt…. megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
• 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
• 75/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet egyes vasúti beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
• 77/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet egyes útépítési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról (M0 déli szektor építése; M0 útgyűrű keleti szektor 4. sz. főút és M3 autópálya közötti szakaszának, illetve az M31 autópályának M0–M3 közti szakaszának megépítése)
• 153/2008. (VI. 6.) Korm. rendelet a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
• 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet a „Duna projekt” megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
• 78/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet a „Ráckevei (Soroksári) – Duna-ág (RSD) vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
• 142/2011. (VII. 21.) Korm. rendeletet a Pesti Vigadó épületének rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
• 311/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a Várbazár, valamint a budavári királyi kertek rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
• 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
• 27/2012. (III. 6.) Korm. rendelet az Erkel Színház előadás tartására alkalmas állapotra történő felújításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
• 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
• 100/2012. (V. 16.) Korm. rendelet a Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
• 126/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campusban történő elhelyezéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
• 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
• 267/2012. (IX. 20.) Korm. rendelet a Korányi Projekthez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
• 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
• 50/2011. (XII.20.) BM rendelet a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól
• 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról (zenés, táncos szórakozóhelyek szabályozásával kapcsolatos szigorítás)
• 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
• 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól
• 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól
• 26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről
• 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról
• 42/2011. (XI. 30.) BM rendelet a hivatásos tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások köréről, valamint a hivatásos tűzoltósági célokat szolgáló ingatlanok, felszerelések kapacitás kihasználását célzó hasznosításának szabályairól
• 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről
• 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról
• 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól
• 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet a rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről

Veszélyes áruk szállításának hatósági eljárásával összefüggő jogszabályok:

• 2011. évi LXXVIII. törvény a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról
• 2011. évi LXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Melléklete 2011. évi módosításaival és kiegészítéseivel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről
• 2011. évi LXXX. törvény a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke 2011. évi módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegének kihirdetéséről.
• 219/2011. (IX.20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
• 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről
• 7/2011. (III. 8.) NFM rendelet a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról
• 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról
• 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól
• 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának rendjéről
• 45/2011. (VIII. 25.) NFM rendelet a folyami információs szolgáltatások szakmai és működtetési szabályairól
• 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság területi szerve.

Tűzvédelmi hatósági, szakhatósági tevékenysége:
Hatáskörét a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011.(XII. 7.) Korm. rendelet szabályozza. A jogszabályban meghatározott ügyekben I. és II. fokú tűzvédelmi hatóság, valamint I. és II. fokú tűzvédelmi szakhatóság.

1. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzvédelmi hatósági feladatai:
a) lefolytatja a tűzvizsgálati eljárást,
b) tűzvizsgálati jelentést ad ki,
c) eljár bizonyos kivétellel – a tűzvédelmi szakvizsgáztatással összefüggő oktatásszervezői és tűzvédelmi szakvizsgáztatási tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásokban;
d) eljár a polgári repülőterek, valamint a metró és földalatti vasúti létesítmények tekintetében;
e) egyes kormányrendeletekben meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósítása során,
ea) eljár a beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben,
eb) lefolytatja a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárásokat,
f) az egyes építmények építésügyi hatósági eljárásaiban az első végleges használatbavételig az építmények beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben eljár, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alól eltérést engedélyezhet;
g)azon beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben eljár, amelyek tervezése és kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott;
h) közreműködik a tűzvédelmi szakértői engedélyezési eljárás, valamint a tűzvédelmi igazságügyi szakértői névjegyzékbe való vétel véleményezési jogkörének feladatai, a szakértők továbbképzésével kapcsolatos teendők, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatáskörébe tartozó szakértői feladatok, a tűzvédelmi szakértők névjegyzékének vezetésével kapcsolatos feladatokban;
i) szakterületét érintően a kirendeltségek részére továbbképzést, tájékoztatást szervez és felvilágosítást végez.

2. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvédelmi szakhatósági feladatai:
a) a kormányrendeletben meghatározott, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban;
b) eljár a polgári repülőtereket érintő közigazgatási hatósági eljárásokban;
c) az alábbi építmények építésügyi hatósági eljárásaiban:
ca) magas építmények,
cb) a 20 000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb középmagas építmények,
cd) a 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények,
cd) az 10000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények,
ce) az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek,
cf) a fekvőbeteg ellátásra, továbbá mozgásukban korlátozattak elhelyezésére szolgáló középmagas építmények, amennyiben az elhelyezés 13,65 méter felett történik,
cg) a metró és földalatti vasúti létesítmények,
ch) az Országház, Országgyűlési Irodaház, Miniszterelnökség létesítményei.

3. A hivatásos katasztrófavédelmi szervezet területi szervénél a 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet 1. melléklete alapján meghatározott eljárási és szolgáltatási díjak fizetésére kötelezett az eljárást vagy szolgáltatást kezdeményező természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
4. A jogorvoslati illeték megállapítása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján történik.
5. A területi szerv illetékességét a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. szóló törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. § határozza meg.
6. Az eljárás megindítására, lefolytatására az ügyfelet megillető jogokra, az ügyfelet terhelő kötelezettségekre, a jogorvoslati és végrehajtási eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései az irányadók.
7. Az ügyintézés során keletkezett érdemi döntések a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezésein alapulnak.
8. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság felettes és szakmai felügyeleti (irányító) szerve:
• Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Levélcím: 1149. Budapest, Mogyoródi u. 43.
Postacím: 1903. Budapest, Pf.: 314.