Tűzvédelmi oktatás, szakvizsgáztatás

Változás a tűzvédelmi szakvizsgáztatással kapcsolatban

2012. január 1-jén hatályba lépett a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet. A megjelent rendelet alapján módosult a szakvizsgára kötelezettek köre, valamint fontos változás, hogy a szakvizsgáztatóknak tűzvédelmi szakvizsgát kell rendelkezniük.

A szakvizsgáztatásra való jogosultság igazolásához az illetékes tűzvédelmi hatóság részére 2012. május 1-jéig adatváltozásként be kell jelenteni a szakvizsga meglétét, egyben a bizonyítvány másolatát meg kell küldeni. Amennyiben a vizsgáztató az adatváltozást az előírt határidőig nem teszi meg, a tűzvédelmi hatóság a vizsgáztatót törli a nyilvántartásából.

 

Bejelentési kapcsolatos információ

A szolgáltatási tevékenységet a felügyeletet ellátó hatósághoz – a lakóhely, illetve székhely szerinti megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz – kell bejelenteni.

A budapesti székhelyű szolgáltatók, illetve a budapesti lakcímmel rendelkező vizsgáztatók a bejelentési szándékukat, adatmódosítást, valamint az elektronikusan megküldendő iratokat, dokumentációkat a sxv.ungbfnt@xngirq.tbi.uh e-mail címre küldhetik meg. A fenti adatok postai úton a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 1443 Budapest, Pf.: 154. levélcímre küldhetőek meg.

A tűzvédelmi hatóság a bejelentést követően a tevékenység végzésére jogosultakról nyilvántartást vezet, amely a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szolgtv.) meghatározott adatokon túl tartalmazza:

a) a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámát, elektronikus levélcímét,

b) a szolgáltatás megkezdésének és befejezésének időpontját.

A nyilvántartásba vett, bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységet végző a tűzvédelmi hatóságtól nyilvántartási számot kap.

A szolgáltató székhely- vagy lakcímváltozása esetén, amennyiben a székhely vagy lakcím nem a nyilvántartási számot kiadó tűzvédelmi hatóság illetékességi területén van, az adatváltozás bejelentését ahhoz a tűzvédelmi hatósághoz kell megtenni, amely a nyilvántartási számot a szolgáltatónak kiadta. Ebben az esetben a tűzvédelmi hatóság az adatváltozás bejelentést átteszi az illetékes tűzvédelmi hatóságnak és a szolgáltatót nyilvántartásából törli.

A bejelentéshez kapcsolódóan az oktatásszervezőnek a tűzvédelmi hatósághoz intézett, az oktatásszervezői tevékenység megkezdésére vonatkozó dokumentumhoz mellékelni kell az oktatási vagy távoktatási tematikát, mely tartalmazza az előadások címét, óraszámát, rövid tartalmát, továbbá az adott előadásra vonatkozó, a törzsanyagban közzétett oktatási anyagokra való hivatkozásokat. A bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül kell megtenni, melyhez oktatási tematikát abban az esetben kell mellékelni, amennyiben az oktatásszervező tevékenységi körét új foglalkozási ágra, munkakörre vonatkozó képzéssel bővíti.

A szakvizsgáztató adataiban bekövetkezett változást a tudomásra jutást követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül kell megtenni, melyhez tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt abban az esetben kell mellékelni, amennyiben a vizsgáztató tevékenységi körét új foglalkozási ággal, munkakörrel bővíti, vagy a szakvizsga bizonyítvány száma, érvényességi ideje változott.

A tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezői tevékenységet végző szolgáltatónak a szakvizsga rendelet 1. mellékletében meghatározott 4. foglalkozási ág vonatkozásában 2012. január 1. után tevékenységét adatváltozásként be kell jelentenie, mivel a foglalkozási ág, munkakör megnevezése és tartalma megváltozott. A 2012. január 1. előtt a szakvizsga rendelet 1. melléklet 4. foglalkozási ág szerint nyilvántartásba vett szolgáltatók jogosultságát a tűzvédelmi hatóság 2012. január 1-jével törli a nyilvántartásból.

A bejelentés eljárási illetéke 3000 Ft. Az adatváltozás bejelentése illetékmentes.

Tevékenységtől való eltiltás

A tűzvédelmi hatóság a szolgáltatót a tevékenység végzésétől eltilthatja. Az eltiltása időtartamát a jogsértések mértékét és számát figyelembe véve határozza meg.

A tűzvédelmi hatóság megtilthatja a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés tevékenység végzését

a) az adott szolgáltatási tevékenység folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig,

b) amennyiben a szakvizsgabizottság elnöke, tagja felkérése nem a szakvizsga rendeletben meghatározott módon történt,

c) amennyiben a vizsgabizottság elnöke egyben az oktatásszervező, vagy az oktatásszervező hozzátartozója, vagy az oktatásszervezővel folyamatos munkaviszonyban álló személy,

d) amennyiben az oktatásról, és a szakvizsgáról a tűzvédelmi hatóság értesítése olyan tartalommal és módon történik meg, amely a szakvizsga rendelet előírásainak nem felel meg,

e) amennyiben az oktatásszervező által kiállított szakvizsga bizonyítvány vagy a szakvizsgáról felvett jegyzőkönyv nem felel meg a szakvizsga rendelet előírásainak,

f) amennyiben a tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő oktatás részben vagy teljesen elmaradt és a szakvizsga megtörtént,

g) amennyiben a szakvizsga lefolytatása vagy a szakismeretek számonkérése nélkül történt meg a szakvizsga bizonyítványok kiállítása,

h) amennyiben az oktatásszervező az érvénytelen szakvizsga bizonyítványt nem vonja vissza, vagy a visszavonásról a hatóság értesítését elmulasztja,

i) amennyiben olyan személyt engedett szakvizsgára, aki a szakvizsga rendelet képzettségre vagy gyakorlatra vonatkozó előírásainak nem felelt meg.

Tűzvédelmi szakvizsga menete

Az oktatásszervező, az oktatást és a szakvizsgáztatást, annak megkezdése előtt írásban be kell jelentse a székhelye szerint illetékes tűzvédelmi hatóságnak, oly módon, hogy azt a hatóság az oktatás időpontja előtt nyolc nappal korábban megkapja, erről az oktatásszervező köteles meggyőződni.

A bejelentésnek tartalmazni kell oktatás esetén annak helyét, kezdő időpontját és időtartamát; szakvizsga esetén annak helyét, kezdő időpontját; a szakvizsgabizottság tagjainak, elnökének nevét, az adott foglalkozási ághoz tartozó bizonyítvány számát és nyilvántartási számukat; a foglalkozási ág vagy munkakör szerinti sorszámát és megnevezését. A bejelentett adatokban – az oktatás, szakvizsga időpontjának kivételével – bekövetkező esetleges változást, az illetékes tűzvédelmi hatósággal az oktatás vagy a szakvizsga időpontja előtt legalább egy munkanappal korábban, írásban és szóban is közölni kell. A szakvizsga helyszíne csak az adott településen belül változtatható, az oktatás, szakvizsga időpontja nem változtatható.

Az oktatásszervező a szakvizsgáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet az írásbeli vizsgaanyagokkal együtt hat évig megőriz. Az oktatásszervező jogutód nélküli megszűnése esetén a jegyzőkönyveket és vizsgaanyagokat a tűzvédelmi hatóságnak átadja, mely gondoskodik azok megőrzéséről. Továbbá az oktatásszervező a szakvizsgáról készült jegyzőkönyv egy eredeti, aláírásokkal és az oktatásszervező bélyegzőjével ellátott példányát, továbbá egy elektronikus példányát a tuzmeglozese-mail címre a szakvizsgát követő nyolc napon belül megküldi a tűzvédelmi hatóságnak. @tuzoltosagbp.hu

A tűzvédelmi hatóság az eredményes szakvizsgát tett személyekről az oktatásszervezők által megküldött jegyzőkönyvek alapján összesítést készít és nyilvántartást vezet.

 

Tűzvédelmi szakvizsga érvénytelenítése

A tűzvédelmi hatóság dönt a szakvizsga bizonyítványok érvénytelenítéséről, amennyiben az oktatásról, a szakvizsgáról a tűzvédelmi hatóság értesítése olyan tartalommal és módon történt meg, amely a tűzvédelmi hatósági ellenőrzés szakszerű lefolytatását nem tette lehetővé.

Törzsanyag

A szakvizsga törzsanyagát és a javasolt szakirodalom körét a BM OKF a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet hatályba lépését követő 45 napon belül honlapján és a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzéteszi.

A törzsanyagban hivatkozott jogszabályok, szabványok változását az oktatásszervezők az oktatási segédanyag és oktatási tematika összeállításánál kötelesekfigyelembe venni.

A tűzvédelmi szakvizsga törzsanyaga az alábbi hivatkozáson elérhető:

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=felugyelet_torzsanyag

A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.

2. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.

3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.

4. Tűzgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, javítását, karbantartását végzők. (változás)

5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.

6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.

7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.

8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.

9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.

10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.

11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.

12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők. (változás)

13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, javítását, karbantartását végzők. (változás)

14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.

15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.

A tűzvédelmi szakvizsgáztatással kapcsolatban további információ a sxv.ungbfnt@xngirq.tbi.uh e-mail címen, illetve a 06-1-459-24-60 telefonszámon kérhető.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap