Közérdekű adatok aloldal fejlécképe

Különös közzétételi lista


Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A hatóság döntésének hirdetményi úton történő közlése

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88-89. §-a, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 28.§ (4) és (5) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 91/D.§ (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (v.22.) Korm. rendelet 1/E.§ (1) bekezdése és 1/F.§ (1)-(3) bekezdése.

Közzétéve: 2015-06-05
Hirdetmények

A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott döntések

Az Ákr. 89.§ (3) bekezdése. Jelenleg nincs releváns adat.

Kéményseprő-ipari tevékenységet végző szervezetek listája, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott kéményseprő-ipari tevékenységet végző szervezetek listája nyilvántartása

Közhiteles nyilvántartásnak minősül a természetes személyazonosító adatok és a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámának, elektronikus levélcímének kivételével!

a) a szolgáltató neve, lakcíme/székhelye b) a képviseletet ellátó természetes személy személyazonosító adatai,
c) a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszáma, elektronikus levélcíme, székhelye és telephelye,
d) a közszolgáltatás megkezdésének és befejezésének időpontja
e) a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése,
f) szükség szerint a 2009. évi LXXVI. törvény 22.§ (2)-(3) bekezdéseiben foglalt adatok

2009. évi LXXVI. törvény 27§. és  2015. évi CCXI. törvény 7.§, (4) bek. Nincs eltiltott szolgáltató.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 44/F. § (2) bekezdése értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók nyilvántartása
A vízvédelmi hatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv által a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján hozott döntések

Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat. 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Korm. rend. 5/B. § a) és b) pontja szerinti, környezeti hatásvizsgálati adatlappal érintett határozatok

Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat. 

A hatóság döntéseinek az Ákr. 89.§ (19 és (4) bekezése alapján történő közhírré tétele
A közérdekű keresettel megtámadható döntések

Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.


Gazdálkodási adatok

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) kekezdés a) pontja alapján
Közzétéve: 2020-11-02
FKI közbeszerzési terv_2

Közzétéve: 2020-11-02
FKI közbeszerzési terv_1

Frissítve: 2020-01-06
Közbeszerzési terv módosítás 2019

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerv

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 13. sora.  Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat. 

Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok, vagyis az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott eleme, a kérelmező javaslata, észrevétele, valamint az álláspontját alátámasztó adatok, tények, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra – ha vannak ilyenek – vonatkozó hivatkozás Kbt. 43.§ (1) bekezdés b) pontjat

Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat. 

Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) bekezdés a)-b) pontja. Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés a Kbt. 43.§ (1) e) pontja.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (2) bekezdés c) pontja. Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs megjeleníthető adat. 

Szerződések teljesítésére vonatkozó adatok

Hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezése, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás értéke. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) c) pontja. Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs megjeleníthető adat. 

Statisztikai összegzés

A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) g) pontja.

Dátum Megnevezés
2021-04-15
Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 14. sora alapján. Az FKi vonatkozásában jelenleg jelenleg nincs releváns adat. 

közbeszerzési terv, közbeszerzési terv módosítása

Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja

Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.

Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.