Közérdekű adatok aloldal fejlécképe

Különös közzétételi lista


Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A hatóság döntéseinek Ákr 89.§ (1) és (4) bekezdése alapján történő közhirré tétele

Az Ákr. 88.§-a alpján.

Közzétéve: 2015-06-05
Hirdetmények

A személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott döntése, a szöveg pedig: Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89.§ (3) bekezdése alapján

Jelenleg nincs releváns adat.

A hatóság ellenőrzési tervének és jelentésének közzététele (FKI)
Az elektronikus úton történő iratbenyújtás szabályai

Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az e-közigazgatás azon szolgáltatása, mely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést. A Hivatali Kapu (HKP) a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer része. A HKP-n keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak elektronikus üzeneteket fogadni, illetve a hivatalok elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatóak. A BM OKF az ÉTDR valamint a HKP rendszeren keresztül érkezett elektronikus állományokat a beérkezést követően ügyviteli szempontból a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kezeli.

Nyilvántartás a kijelölt megfelelőségértékelő szervezetekről

A megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 8. § alapján.

Szolgáltatásfelügyeleti nyilvántartások

  Nyilvántartás a bejelentés-köteles tűzvédelmi szolgáltatókról, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott tűzvédelmi szolgáltatókról a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM. rendelet 1.§ (5) bekezdésére is figyelemmel. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi  LXXVI. törvény 30. § (2) bekezdése szerint. Közhiteles nyilvántartásnak minősül a természetes személyazonosító adatok és a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámának, elektronikus levélcímének kivételével!

Frissítve: 2019-05-29
Vizsgáztatók nyilvántartása

Frissítve: 2019-05-29
Tűzoltó technika nyilvántartás

Frissítve: 2019-05-29
TK karbantartók BP.

Frissítve: 2019-05-29
Oktatásszervezők

Kérelem a felhasználási hely időszakos műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról felvett jegyzőkönyv megállapításainak felülvizsgálatára.
Frissítve: 2014-06-25
Letölthető űrlap

Kéményseprő-ipari tevékenységet végző szervezetek listája, valamint a szolgáltatási tevékenységtől jogerősen eltiltott kéményseprő-ipari tevékenységet végző szervezetek listája nyilvántartása

Közhiteles nyilvántartásnak minősül a természetes személyazonosító adatok és a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámának, elektronikus levélcímének kivételével!

a) a szolgáltató neve, lakcíme/székhelye b) a képviseletet ellátó természetes személy személyazonosító adatai,
c) a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszáma, elektronikus levélcíme, székhelye és telephelye,
d) a közszolgáltatás megkezdésének és befejezésének időpontja
e) a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése,
f) szükség szerint a 2009. évi LXXVI. törvény 22.§ (2)-(3) bekezdéseiben foglalt adatok

2009. évi LXXVI. törvény 27§. és  2015. évi CCXI. törvény 7.§, (4) bek. Nincs eltiltott szolgáltató.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 44/F. § (2) bekezdése értelmében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével foglalkozó szolgáltatók nyilvántartása

Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat. 

A közérdekű keresettel megtámadható döntések

Az Ákr. 89.§ (3) bekezdése, illetve a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 109.§ (2) bekezdése alapján. Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.

A vízvédelmi hatóságként eljáró hivatásos katasztrófavédelmi szerv által a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (1) bekezdése alapján hozott döntések

Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat. 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. Korm. rend. 5/B. § a) és b) pontja szerinti, környezeti hatásvizsgálati adatlappal érintett határozatok

Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat. 

A a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ideiglenes ellátása érdekében hozott, továbbá a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére köteles szennyvíztisztító telepet, szennyvízelvezető mű erre kijelölt elemét, a tavas vagy egyéb szennyvíztisztító művet kijelölő határozatok

Az Ákr. 89.§-a alapján. Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.


Gazdálkodási adatok

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. § (1) kekezdés a) pontja alapján
Közzétéve: 2020-11-02
FKI közbeszerzési terv_2

Közzétéve: 2020-11-02
FKI közbeszerzési terv_1

Frissítve: 2020-01-06
Közbeszerzési terv módosítás 2019

A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerv

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 13. sora.  Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat. 

Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok, vagyis az írásbeli összegezés vagy egyéb dokumentum, vagy eljárási cselekmény jogsértőnek tartott eleme, a kérelmező javaslata, észrevétele, valamint az álláspontját alátámasztó adatok, tények, továbbá az azt alátámasztó dokumentumokra – ha vannak ilyenek – vonatkozó hivatkozás Kbt. 43.§ (1) bekezdés b) pontjat

Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat. 

Közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések

A Kbt. 9. § (1) bekezdés h)–i) pontjai alapján kötött és a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések (a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) c)-d) ). Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat. 

A részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés a Kbt. 43.§ (1) e) pontja.

Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs megjeleníthető adat. 

Szerződések teljesítésére vonatkozó adatok

Hivatkozás a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezése, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontja, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja és a kifizetett ellenszolgáltatás értéke. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) f) pontja. Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs megjeleníthető adat. 

A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés

Jelenleg nincs megjeleníthető adat.

Statisztikai összegzés

A külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43.§ (1) g) pontja.

Dátum Megnevezés
2021-04-15
Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet mellékletének 14. sora alapján. Az FKi vonatkozásában jelenleg jelenleg nincs releváns adat.