A vis maior támogatásról

A vis maior támogatás az önkormányzatok, valamint kistérségi társulások részére nyújtható, védekezési többletkiadás, valamint kötelező önkormányzati feladatot ellátó önkormányzati ingatlanok részbeni helyreállításának támogatására.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok funkciójuk vonatkozásában alapvetően 2 csoportra oszthatók:
 

 • kötelező önkormányzati feladatokat ellátó tulajdon
 • önkormányzat által vállalt feladatokat ellátó tulajdon

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése értelmében a települési önkormányzatok kötelező feladatai az alábbiak:
 

 • egészséges ivóvízellátás
 • óvodai nevelés
 • általános iskolai oktatás és nevelés
 • egészségügyi és szociális alapellátás
 • közvilágítás
 • helyi közutak és köztemető fenntartása


Jogszabályi háttér

A vis maior támogatás rendszerét a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet, valamint a helyi önkormányzatok által a vis maior tartalékkeret terhére igényelhető előleg folyósításával kapcsolatos teendőkről szóló 2/2010. (VI. 4.) BM utasítás szabályozza.

Támogatás igénylésének feltételei

 

Milyen esetben igényelhet támogatást az önkormányzat? A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának lényege, hogy a települési önkormányzat támogatást igényelhet:

 • az előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély miatt szükségessé váló, indokolt védekezés többletkiadásainak részbeni vagy teljes támogatására.
 • az önkormányzati, kisebbségi önkormányzati tulajdonban lévő kötelező feladatok ellátását szolgáló épületet, építményt sújtó, előre nem látható természeti vagy más károk helyreállításának részbeni támogatására.
 • utak, hidak, kompok, ár- és belvízvédelmi létesítmények, közművek és műtárgyaik helyreállításának támogatására, ha az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását, vagy a helyi közlekedés biztonságát veszélyezteti.
 • A támogatás a lakosság egyszeri, rendkívüli szociális támogatására is kiterjedhet. Ez a támogatás a kárt szenvedett lakosok biztonságát szolgálja, az ingatlan helyreállításának vagy újjáépítésének fedezetét nem tartalmazza.

A támogatás menete

 

A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat, az esemény bekövetkezésétől, - védekezési kiadások esetén - a védekezés megkezdésétől számított 5 munkanapon belül a rendelet 1. melléklete szerinti adatlapon elektronikusan - az ebr42 rendszerben -, továbbá faxon bejelentést tegyen a Belügyminisztérium részére.

Védekezési költségek esetén a miniszter a bejelentést követően haladéktalanul megkeresi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot (Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóságot), amely 5 munkanapon belül a 2. melléklet szerinti adatlapon - elektronikusan az ebr42 rendszerben - köteles tájékoztatást nyújtani a bejelentés valódiságáról, a vis maior esemény jellegéről, a védekezési munkálatok szükségességéről. Ennek igazolására az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság helyszíni ellenőrzést is folytat.

Mind a védekezési többletköltségek támogatására, mind kötelező feladatot ellátó önkormányzati tulajdonú ingatlanok helyreállítása során a bejelentést követően 20 munkanapon belül - a területileg illetékes regionális államigazgatási hivatal által kinevezett és koordinált, min. 2 fős bizottság előzetes helyszíni vizsgálatot végez. A vizsgálatban részt vesz a területileg illetékes

 • regionális államigazgatási hivatal,
 • a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság,

továbbá a regionális államigazgatási hivatal felkérése alapján, érintettség esetén:
 

 • illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság,
 • Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ.

Az előzetes helyszíni vizsgálaton készült 3. melléklet szerinti jegyzőkönyvet elektronikusan - az ebr42 rendszerben - kell kiállítani. Pince-, partfalomlás, földcsuszamlás esetén a támogatás igénylésének feltétele még, hogy az önkormányzat a bekövetkezéstől számított 5 munkanapon belül az 1. melléklet szerinti adatlapon az ebr42 rendszerben, és faxon bejelentést tesz a kijelölt szakértői bizottság felé. Az önkormányzat, támogatási kérelmét a kötelező mellékletek becsatolásával az eseményt követően 5 nappal történt bejelentést követő 22 munkanapon belül köteles benyújtani papír alapon egy eredeti és egy másolati példányban a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervének, továbbá egy másolati példányban a területileg illetékes államigazgatási hivatalnak. Költségek között nem számolhatók el:

 • gépbeszerzések,
 • megelőző munkálatok,
 • fejlesztések,
 • rovar- és kártevőirtás költségei,
 • folyó jellegű működési kiadások.

A támogatott önkormányzat, a támogatás felhasználásáról - a befejezési határidőt követő 22 munkanapon belül, de legkésőbb a támogatásnak a számlára való megérkezése napjától számított egy éven belül - a 6. melléklet szerinti adatlapok, hiteles bizonylatok csatolásával köteles elszámolni az államigazgatási hivatal és a Magyar Államkincstár felé.

Az elszámolás elfogadását megelőzően, a területileg illetékes államigazgatási hivatal által koordinált, előzetes helyszíni vizsgálatban részt vevő szervek - a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot is beleértve - képviselőiből álló legalább két fős bizottság a helyszínen ellenőrzést folytat, melyről 5 munkanapon belül értesíti a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervét.