Észak-Budai Önkéntes Mentőcsoport bemutatkozása

Észak-Budai Önkéntes Mentőcsoport bemutatkozása

Az Észak-budai Önkéntes Mentőcsoport a Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület, a Folyami Katasztrófavédelem, a Budapesti Önkéntes Mentő Egylet Katasztrófaelhárítási Csoport Alapítvány, a Barracuda Katasztrófaelhárító és Speciális Mentő Országos Egyesület, a RSC Rescue Hungary Alapítvány, a Készenléti Szolgálatok Pesthidegkúti Önkéntes Tűzoltó, Kat.védelmi és Polgárőr Egyesület, a Kutyák Határok Nélkül Alapítvány, a Közép-budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület, a FOKA Folyami Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkénteseiből tevődik össze. A mentőcsoport az Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén kialakuló veszélyeztető hatások megelőzésére, valamint bekövetkezés esetén a károk enyhítésére, továbbá a helyreállítási munkák végrehajtására lett megalakítva. A mentőcsoport illetékességi területének legnagyobb kockázatát az árvízi veszélyeztetettség (Római part, Bem tér, stb.) jelenti a Duna folyó mentén.

Jogszabályi háttér

Az önkéntes mentőcsoportok tevékenységét és feladatait a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011.(XI.10) kormányrendelet tartalmazza.

Az ÉBÖMCS tagszervezetei a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósággal (a továbbiakban: FKI) kötött együttműködési megállapodásban vállalták a nemzeti minősítő rendszer gyakorlatai tartásának rendjéről és a minősítő bizottsági tagok kijelöléséről szóló 4/2013. számú főigazgatói intézkedésben, és a Nemzeti Minősítési Rendszer alapkövetelményeiről szóló 13/2013. számú főigazgatói utasításban foglaltakat betartják.

A tag szervezetek egy része önálló jogi személyként (társadalmi szervezet, illetve gazdálkodó szervezet), vagy jogi személyiség nélküli társaságként (pl.: kkt) működik. A megkeresés során kinyilvánították együttműködési szándékukat és részvételi hajlandóságukat, önállóságuk tiszteletben tartása mellett. Valamennyi szervezet együttműködési megállapodást kötött a FKI-val.

Az ÉBÖMCS bemutatása

Az önkéntes mentőszervezet neve: Észak-budai Önkéntes Mentőcsoport (rövidítése: ÉBÖMCS).
Az ÉBÖMCS székhelye, egyben megalakítási helye az FKI Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltségének (a továbbiakban: ÉBKvK) objektuma.

Címe: 1035 Budapest, Vihar u. 3.

Alapítás éve: 2013

A szervezet célja

Hozzájárulni az észak-budai kerületek területén esetlegesen bekövetkező katasztrófahelyzetek hatékony kezeléséhez, felszámolásához, az életben maradás feltételeinek megteremtéséhez és a normál élet visszaállításának biztosításához.

A szervezet összetétele, állománya, felépítési elve

A mentőcsoport 3 rajból áll. Az egészségügyi raj a mentőcsoport állományát és az érintett területen sérülést szenvedett állampolgárokat elsősegélyben képes részesíteni, egyben képes végrehajtani a sérültek osztályozását is. A kitelepítési és elhelyezési raj az érintett területről kitelepítésre tervezett állampolgárok regisztrációjában, tájékoztatásában felkészülten képes részt venni, képes a befogadóhelyek teljes körű üzemeltetését, működtetését ellátni. A műszaki-mentő kézi raj képes az árvízi védekezés műszaki elemeinek kialakítására, továbbá a védekezés során kialakuló árvízi jelenségek észlelésére, valamint lokalizálására.

A szervezet rendeltetése

Az ÉBÖMCS elsősorban az észak-budai kerületek védelmére, továbbá a Főváros és térségének megsegítésére megalakult, civil alapon szerveződő speciális szervezet. Az ÉBÖMCS képes a régió veszélyeztetettségéből fakadó elsősorban ár- és belvízi, valamint rendkívüli időjárási veszélyekből adódó helyzetek során jelentkező kutatási, személyi és műszaki mentési feladatok végrehajtására, amelyek segítik az elsődleges beavatkozók munkáját, és hozzájárulnak a mozgósításra kerülő önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek tevékenységéhez.

Az ÉBÖMCS alapító szervezetei, és minősített tagszervezetei

A szervezet 2013. november 4-én alakult meg Budapesten és november 9-én tartotta meg rendszerbeállító gyakorlatát, amelyet az FKI igazgatója megfelelőre értékelt. Az ÉBÖMCS tagszervezetei:

 • Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület,
 • Budapest I. kerület Budavári Polgárőr, Önkéntes Tűzoltó és Egészségvédő Egyesület a Rózsadomb Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel közösen,
 • Készenléti Szolgálatok Pesthidegkúti Önkéntes Tűzoltó, Katasztrófavédelmi és Polgárőr Egyesület,
 • "ALFA" Életmentő, Betegápoló Kiemelten Közhasznú Egyesület

A 2019. október 18-19-ei újraminősítés során minősített tagszervezetek:

 • Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület, 
 • Folyami Katasztrófavédelem, 
 • Budapesti Önkéntes Mentő Egylet Katasztrófaelhárítási Csoport Alapítvány, 
 • Barracuda Katasztrófaelhárító és Speciális Mentő Országos Egyesület, 
 • RSC Rescue Hungary Alapítvány, 
 • Készenléti Szolgálatok Pesthidegkúti Önkéntes Tűzoltó, Kat.védelmi és Polgárőr Egyesület, 
 • Kutyák Határok Nélkül Alapítvány, 
 • Közép-budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület,
 • FOKA Folyami Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

 

Az ÉBÖMCS szervezet felépítése, komponensek feladatai

A szervezet felépítése

A felsorolt szervezetek állományából került kialakításra az ÉBÖMCS szervezete, amely a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által megfogalmazott Szervezeti és Műveleti Irányelvek szerinti komponensekből áll:

 • Vezetési Csoport,
 • Kitelepítési és elhelyezési Raj,
 • Műszaki-mentő Raj,
 • Egészségügyi Raj.

 

Az ÉBÖMCS teljes létszáma: 40 fő.

 

Az ÉBÖMCS szervezeti ábrája

Észak-budai önkéntes mentőcsoport

(Csoportvezetés 2 fő)

Kitelepítési és elhelyezési raj

(10 fő)

Egészségügyi raj

(10 fő)

Műszaki-mentő kézi raj

(18 fő)

Mindösszesen:

40 fő

Az ÉBÖMCS szervezeti felépítése

Település

Készenléti idő

Egység

fokozat

óra

megnevezés

létszáma

összesen

megalakítási helye

Budapest, Észak-buda

 

 

 

Gyors

12

Vezetési Csoport

2

2

FKI ÉBKK

Rövid

24

 

Gyors

12

Kitelepítési és elhelyezési Raj

10

10

FKI ÉBKK

Rövid

24

0

Gyors

12

Műszaki-mentő Raj

18

18

FKI ÉBKK

Rövid

24

0

Gyors

12

Egészségügyi Raj

10

10

FKI ÉBKK

Rövid

24

0

Gyors összesen

12

 

40

40

 

 

Rövid összesen

24

 

0

 

 

Szervezet létszáma mindösszesen:

40

 

 

 

A komponensek feladatai

 

A Vezetési Csoport 

 • Feladata a vezetési feltételeinek megteremtése, a híradás biztosítása az elöljáró szervek, az alárendeltek, valamint a közreműködők felé,
 • a lakosság tájékoztatásának megszervezése,
 • a menetbiztosítás, a szervezeten belüli rendfenntartás.

 

Kitelepítési és elhelyezési Raj 

 • A raj létszáma 1000 fő kitelepítési és elhelyezési feladatainak végrehajtását biztosítja.
 • Közreműködik a műkincsek, nemzeti értékek veszélyeztetett területről történő elszállításában, elhelyezésében.
 • Részt vesz a kerületek kiürítésében, a lakosság átmeneti elhelyezésében.
 • Szervezi és koordinálja a visszatelepítés időszakában a lakosság visszatelepítését, szükségellátását.

 

Műszaki-mentő kézi Raj:

 • Közreműködés a vizek kártételei elleni védekezésben (homokzsák töltése, szakszerű nyúlgát építése, buzgár elfogása, elöntött területek és épületek szivattyúzása, stb.), tűzoltásban, az ideiglenes helyreállításban.
 • Speciális képesítésű személy irányítása mellett, részt vesz a kárterületen, illetve a romok alatt rekedtek mentésében, életveszélyessé vált épületrészek bontásában, építőanyagok rakodásában.

 

Egészségügyi Raj:

 • Kárterületen, vagy azon kívül a katasztrófa következtében egészségileg károsodott, sérült személyek elsődleges ellátása.
 • Sérült felderítő őrs: felkutatja a kárterületen található sérülteket, osztályozza őket súlyosságuk és szállíthatóságuk szempontjából.
 • Elsősegélynyújtó őrs: sérülteket a helyszínen elsősegélyben részesíti, valamint ellátja őket az állapotukat rögzítő írásos igazolással, szállításukra vonatkozó útmutatóval.
 • Sérültvivő őrs: alapvetően kézi erővel (hordággyal) kihozza a közvetlen kárterületről az elsősegélyben részesült sérülteket és átadja további szállításra, illetve ellátásra.

 

A csapattagok kiválasztásának kritériumai

 

Az ÉBÖMCS tagjaival szemben támasztott követelmények:

 • érvényes tagsági viszonyban, önkéntes viszonyban, munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll a tagszervezettel, illetve annak tisztségviselője;
 • egészségügyileg, pszichikailag és fizikailag alkalmas;
 • rendelkezik az ÉBÖMCS által vállalt speciális tevékenységre a vonatkozó jogszabályok által előírt szakmai felkészültséggel, alapvető elsősegély-nyújtási ismeretekkel;
 • megfelel a szakmai képesítési és képzettségi alapkövetelményeknek;
 • a mentési képességre érvényes saját, vagy a mentőszervezet által kötött élet- és balesetbiztosítással való rendelkezés;
 • készségek, fejleszthető tulajdonságok;
 • stressz helyzetre való felkészültség;
 • együttműködési készség.

 

 

Az ÉBÖMCS mozgósítása, logisztikai és infokommunikációs biztosítása

 

Az ÉBÖMCS a nemzeti minősítés megszerzését követően az FKI által vezetett nyilvántartásba kerül. Az ÉBÖMCS védekezésbe történő bevonását a nyilvántartásba vevő FKI igazgatója rendelheti el. A riasztási feladat végrehajtása során az FKI ügyeleti szolgálata a mentőcsoport hivatásos állományú parancsnokát riasztja, a mentőcsoport állományának riasztására az állománytáblában rögzített megalakító tagszervezetek vezetői útján kerül sor. Ezen - FKI ügyeleti szolgálatot érintő - riasztási feladatokat az FKI Értesítési tervében az FKI-nak rögzítenie kell.

Az ÉBÖMCS, mint nyilvántartásba vett mentőszervezet a Kat. 46. § (5) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben az önkéntes mentőszervezetek védekezésbe történő bevonását a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetője rendeli el.

Az értesítés kiterjedhet az ÉBÖMCS mentésbe történő bevonására, próbariasztásra, valamint ellenőrző gyakorlaton történő részvételre. Az értesítő okmánynak tartalmaznia kell a káresemény jellegét, az esemény helyszínét, az igényelt segítségnyújtás mértékét, valamint a gyülekezési pont helyét.

Az ÉBÖMCS védekezésbe történő bevonásáról szóló értesítést kiadó szerv a mentőszervezet védekezésbe történő bevonása elrendelőjének minősül.

Az alkalmazás során valamennyi komponens részére meghatározott általános feladatok:

 • A riasztás vétele után a feladat jellegének megfelelő csoportosításban a rendelkezésére álló technikai felszerelésekkel gyülekezik a megalakítási, vagy esetileg kijelölt gyülekezési helyen.
 • A megalakítási/kijelölt gyülekezési helyen történik a személyi állomány és a felszerelés ellenőrzése, a feladat pontosítása, szükség esetén a speciális és gyakorlati gyorsított ütemű felkészítés.
 • A komponens önálló vagy részleges hazai, de rendeltetésszerű működési területén kívül történő alkalmazása esetén az ÉBÖMCS vezető által felveszi a kapcsolatot a segélykérő illetékes szerveivel.
 • Az ÉBÖMCS szükséges komponensei az elöljáró intézkedésére a rendelkezésre álló eszközökkel a kárhelyre utazik.
 • Kapcsolatot tart az ÉBÖMCS többi komponensével és a szakfeladatban részt vevő más szervekkel, szervezetekkel.
 • Fogadja, tájékoztatja a váltást, a kiegészítő csoportot, átadja a feladatot.
 • Az elöljáró / ÉBÖMCS vezető utasítására a feladatok végrehajtását követően, a személyi állomány és a felszerelés ellenőrzése után, levonul a kárhelyszínről.
 • A bevetés tapasztalatait összegzi, elkészíti a szükséges dokumentációkat, összefoglaló jelentést készít.

 

Kiképzések, gyakorlatok, felkészítések rendszere

Az ÉBÖMCS részét képező szervezetek tagjai rendelkeznek mindazon hazai és nemzetközi vizsgákkal,  amelyek feladataik ellátásához szükségesek. Nem részesülnek alapképzésben, hanem a speciális hazai és nemzetközi terminológiákat, módszereket és eljárásokat ismerik meg az aktuális jogi környezetben.

 

a) Elméleti ismeretek:

 • katasztrófa-elhárítás, mentés jogszabályi előírásai;
 • polgári védelmi kötelezettség, polgári védelmi szervezetek;
 • bevetés, irányítás, tervezés, szervezés;
 • mentésben való részvétel alapelvei, Nemzeti Minősítő Rendszer irányelvei;
 • vezetési ismeretek, módszerek, csoportstratégiák, motiváció.

 

b) Gyakorlati ismeretek:

 • szakmai, illetve kommunikációs készség;
 • bevetés-szervezési, szükséghelyzet-kezelési, mentési tapasztalatok;
 • híradás, kapcsolattartás, jelentési rendszer;
 • gyakorlás, gyakoroltatás esettanulmányok megoldásával, elemzésével;
 • terepen végrehajtandó gyakorlatok.

 

c ) Speciális ismeretek:

 • kárhelyzetről, munkaterületről;
 • az együttműködőkről és a közös munkavégzésről;
 • viselkedési kódex alapelveiről;

 

Az ÉBÖMCS évente felkészítést tart, amely előre meghatározott munkarend szerinti riasztással indul. A megalakítási helyre történő beérkezést követően 6-8 óra kiképzés (elméleti felkészítés) zajlik, ezt követően indul a terepen végrehajtandó gyakorlat. Különös hangsúlyt kapnak a Nemzeti Minősítő Rendszer irányelvei, a BM Országok Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott belső szabályozók, azok gyakoroltatása, valamint az, hogy az egyébként önálló csapatok megismerjék egymás eljárásait, feladatait, technikai eszközeit, és ennek birtokában, egységes rendben végezzék a katasztrófahelyzet felszámolását.

A készenlét, az együttműködés és alkalmazhatóság érdekében riasztási, valamint ellenőrző gyakorlatokat az együttműködési megállapodások értelmében az FKI szervez.

A felszerelések nyilvántartásának rendszere

A mentőszervezetbe bevont egységek felszereléseinek (szakfelszereléseknek) meglétéért, műszaki állapotáért, azok tanúsítványaiért, valamint a megfelelőségi okmányok érvényességéért a tagszervezetek vezetője, illetve magánszemélyként a tagok felelősek. A tagok felelőssége a nyilatkozatokban vállaltakon felül az általános fizikai, egészségügyi állapotukra, valamint az időszakos orvosi alkalmassági felülvizsgálatok meglétére is kiterjed.

Alkalmazás (gyakorlat vagy valós alkalmazás) esetén a komponensek vezetői, valamint az ÉBÖMCS vezetője ellenőrzik az összes felszerelést, az állomány fizikai és egészségügyi állapotát.

Az egészségügyi, orvosi ellátás módja

A mentett személyeknek és az ÉBÖMCS tagjainak egészségügyi ellátását az Egészségügyi Raj végzi, amely biztosítja ezen személyek egészségügyi ellátását a hivatásos egészségügyi mentőegységek helyszínre érkezéséig.

Nemzeti Minősítés megszerzése

2014. június 20-án és 21-én az Észak-budai Önkéntes Mentőcsoport Nemzeti Minősítő gyakorlaton vett részt. A minősítő bizottság a 4/2013. BM OKF Főigazgatói intézkedés 26. pontja szerint értékelte a gyakorlatot, melyen az Észak-budai Önkéntes Mentőcsoport minősítést szerzett vezetés irányítás és logisztikai, valamint alapvető vízkár elhárítási tevékenységekből.

Újraminősítés megszerzése

2019. október 18-19-én a tagszervezetek az alábbi képességekből szereztek nemzeti minősítést:

 • vezetésirányítás és logisztika,
 • kötéltechnikai mentés,
 • alapvető vízkár elhárítási tevékenység,
 • városi kutató-mentő (USAR), műszaki mentő,
 • keresőkutyás tevékenység,
 • búvártevékenység,
 • árvízi- és vízimentő képességek.

 

 

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap