Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Közzétéve: 2021-04-15
2021 FKI SZMSZ

Közzétéve: 2020-11-03
FKI alapító okirat 2020

Közzétéve: 2020-11-02
FKI adatvédelmi szabályzat 2020

Közzétéve: 2020-01-06
OKF adatvédelmi szabályzat


A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Közzétéve: 2014-06-30
Bemutatkozás

Közzétéve: 2014-06-30
Introduction


A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről


Közszolgáltatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények. Jelenleg nincs releváns adat.


Az FKI nyilvántartásai, adatbázisai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei. Az igazgatóság személyes, közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat tart nyilván. A közérdekű adatok, közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem alapján kerülnek a kérelmezőhöz megküldésre. A kézérdekből nyilvános nyilvántartott adatok az igazgatóság honlapján elérhetőek. Az itt közzé nem tett adatok elektronikus igénylés és elektronikus kiadás esetén térítésmentesek.


Nyilvános kiadványok

Nincs releváns adat.


Döntéshozatal, ülések

Nincs releváns adat.


A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Nincs releváns adat.


Hirdetmények

A szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

Frissítve: 2016-10-19
Távfelügyeleti partnerek


Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Frissítve: 2018-07-04
Közérdekű adatigénylés


Kötelező statisztikai adatszolgáltatás


A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat (a továbbiakban: közadat) típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Az FKI-nál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok.


A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Az FKI-nál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljából elérhető adatok, így díjjegyzék sem áll rendelkezésre.


A közérdekű adatok felhasználása

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek. Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.


Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél. Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.


Újrahasznosítás céljából elérhető közadatok

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma. Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.


Általános szerződési feltételek közadatok újrahasznosítására

A közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata. Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.


Újrahasznosítható közadatok díjjegyzéke

A közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke. Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Frissítve: 2018-07-04
Jogorvoslati tájékoztató


Kizárólagos jogot biztosító megállapodások

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése. Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.


Kulturális közadatok digitalizása

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege


Közadatok gyűjtésével összefüggő költségek

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére. Az FKI vonatkozásában jelenleg nincs releváns adat.


Közzétételi listák


2020. évi adatigénylések

Közzétéve: 2021-02-09